Board MembersUttan vividh lakshyee shikshan sanstha

Shri. Mahendra Kabra
Chairman
Shri. Jayant Lakhkar
Hon. Secretary
Shri. Ajay Singhal
Treasurer

Vidyalaya management committee

Shri. Vijay Khole
Chairman
Shri. Anil Raika
Vice-Chairman
Shri. Sachin Sardesai
Member
Shri. Umesh Dhruv
Member
Shri. Sudhakar Vaidya
Member
Smt. Suman Agarwal
Member
Shri. Amarendra Mishra
Member
Shri. Manakchand Daga
Member
Shri. Ankush Agarwal
Member