Board Members



Uttan vividh lakshyee shikshan sanstha

Shri. Mahendra Kabra
Chairman
Shri. Jayant Lakhkar
Hon. Secretary
Shri. Ajay Singhal
Treasurer

Vidyalaya management committee

Shri. Vijay Khole
Chairman
Shri. Anil Raika
Vice-Chairman
Shri. Sachin Sardesai
Member
Shri. Umesh Dhruv
Member
Shri. Sudhakar Vaidya
Member
Smt. Suman Agarwal
Member
Shri. Amarendra Mishra
Member
Shri. Manakchand Daga
Member
Shri. Ankush Agarwal
Member